Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost

Klauzula Informacyjna

                                                                  KLAUZLA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Joanna Kubiak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BELLABITO wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Przylesie 7, 55-003 Chrząstawa Wielka, NIP 8951676474, REGON 520158709, adres poczty elektronicznej: bellabito@onet.eu, numer telefonu: + 48 729838248 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą

Cel i podstawa prawna przetwarzania:

Sklep internetowy Bellabito przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o współpracy oraz w celu jej wykonania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Będziemy przetwarzać Twoje dane również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

przekazania danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku
z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet

obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych 

w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku
ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

przekazania danych osobowych do SHOPER S.A  w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez SHOPER S.A w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Shoper.pl” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Shoper S.A należytego wykonania takich umów zlecenie.  

Pod warunkiem uzyskania zgody będziemy również przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych.

Podmioty, którym dane mogą być przekazywane

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być: ING Bank Śląski S.A, Shoper S.A. 

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy umowa ustanie Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową. Okres ten wynosi 6 lat od końca roku,
w którym umowa ustała. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez cały okres jej obowiązywania.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem  Twoich danych osobowych przysługuje:

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy  ze Sklepem internetowym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl